خوشنویسی

بخش خوشنویسی وتبلیغات

 

اهم فعالیتها

انجام خوشنویسی کلیه امور،مناسبتهای مذهبی و ملی مربوطه ( پارچه  –لوح های تقدیر )

طراحی و اجرای کلیه تابلوهای اطلاع رسانی دانشگاه

فضا سازی محوطه دانشگاه در مناسبتهای مختلف

آرشیو بنر های مناسبتها ملی ومذهبی