دفترچه تلفن

 

شماره سامانه پیامکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3000617989

 

مدیر روابط عمومی

33412122

دفترروابط عمومی

33412123

دفترروابط عمومی

33412127

دفترخوشنویسی

33412126

تالار امیرکبیر (علوم انسانی)

33412125

تالار فردوسی

33412464