سالن های همایش

۰۵ بهمن ۱۳۹۳ ۶
تالار امیرکبیر
تالار فردوسی
فردوسی
تالار ولایت
تالار شریف
تالار فارابی-دانشکده مدیریت