فیلم

۰۹ آبان ۱۳۹۷ ۶
اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی اراک
حضور ریاست محترم دانشگاه،دکترتهرانچی در دانشگاه آزاداسلامی اراک
پوشش لباس در دانشگاه
ثبت نام دانشگاه
دانشگاه
نمایی از دانشگاه