آزمایشگاهها

۰۵ بهمن ۱۳۹۳ ۳۵
آزمایشگاه رازی
آرمایشگاه رازی
دانشکده مدیریت
پرستاری و مامایی
علوم پایه
مامایی و پرستاری
فنی مهندسی
فنی مهندسی۱
کشاورزی ۰
کشاورزی ۱
کشاورزی ۲
کشاورزی ۴
کشاورزی ۳
کشاورزی ۵
کشاورزی ۶
کشاورزی ۷
فنی مهندسی ۲
فنی مهندسی ۰
فنی مهندسی ۳
فنی مهندسی ۴
فنی مهندسی ۵
فنی مهندسی ۶
فنی مهندسی ۷
فنی مهندسی ۸
علوم پایه ۰
علوم پایه ۲
علوم پایه ۱
علوم پایه ۴
علوم پایه ۳
علوم پایه ۵
علوم پایه ۶
علوم پایه ۷
مامایی و پرستاری ۱
مامایی و پرستاری ۲
مامایی و پرستاری ۰